I. Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok vydáva spoločnosť Jipos e-market s.r.o., so sídlom Teplická 906, 41801 Bílina, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ústí nad Labem 46487 C, IČO: 09828184, DIČ: CZ09828184, tel. +420 477 477 856, e-mail: info@jipos.cz (ďalej len „predávajúci“).
 2. Tento reklamačný poriadok obsahuje informácie o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia práva z vadného plnenia (ďalej len „reklamácia“) v súvislosti s kúpnymi zmluvami uzatvorenými medzi zákazníkom a predávajúcim, spolu s informáciami o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.

II. Podmienky a spôsob podania žiadosti

 1. Zákazník môže uplatniť reklamáciu na adrese Teplická 906, 41801 Bílina.
 2. Zákazník uplatňuje reklamáciu osobne, poštou na adrese Teplická 906, 41801 Bílina alebo e-mailom na adrese info@jipos.cz. Nákup reklamovaného tovaru preukazuje zákazník dokladom o kúpe.
 3. Je nevyhnutné, aby ste reklamáciu uplatnili bez zbytočného odkladu, hneď po zistení závady. Akékoľvek omeškanie pri ďalšom používaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady a zhoršenie kvality tovaru a môže byť dôvodom na zamietnutie reklamácie.
 4. Sťažnosť sa považuje za riadne podanú, ak jej podaniu nebránia všeobecné hygienické zásady. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar čistý, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijať na reklamáciu tovar, ktorý nespĺňa vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny (najmä vyhláška č. 91/1984 Zb., o opatreniach proti prenosným chorobám).
 5. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi písomné potvrdenie o tom, kedy zákazník právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie zákazník požaduje; ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 6. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava lehota primeraná typu výrobku alebo služby, ktorá je potrebná na odborné posúdenie chyby. Reklamácie vrátane odstránenia vád sa musia vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Márne nedodržanie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
 7. Batérie a ich životnosť – súvisí s počtom nabíjacích cyklov, čo je veľmi ťažké vypočítať a následne dokázať. Z tohto dôvodu je jeho životnosť stanovená na polčas rozpadu 6 mesiacov.

III. Rozsah práv z chybného plnenia

 1. Práva a povinnosti predávajúceho a zákazníka týkajúce sa záruky predávajúceho za akosť tovaru pri prevzatí a práv zákazníka z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 2161 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z. (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).
 2. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi najmä za to, že v čase prevzatia tovaru zákazníkom: tovar má vlastnosti dohodnuté medzi predávajúcim a zákazníkom, a ak k dohode nedošlo, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré zákazník očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy, tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa, tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.
 3. Za vadu sa nepovažuje zmena tovaru (vlastností), ktorá vznikla v dôsledku opotrebovania, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nesprávnej údržby, prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, poškodenia spôsobeného zákazníkom alebo treťou stranou alebo iného nesprávneho zásahu.
 4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
 5. Ak tovar nemá vlastnosti stanovené v článku. 3.2 vyššie, môže zákazník požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže zákazník požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neprimerané, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady.
 6. Zákazník má právo na dodanie nového tovaru alebo výmenu súčiastok aj v prípade odstrániteľnej vady, ak vec nemožno riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V tomto prípade má zákazník tiež právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 7. Ak zákazník neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčastí alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Zákazník má nárok na primeranú zľavu aj v prípade, ak mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, ak predávajúci nezjedná nápravu v primeranej lehote alebo ak by zjednanie nápravy spôsobilo zákazníkovi značné ťažkosti.
 8. Zákazník nemá nárok na právo z vadného plnenia, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar je vadný, alebo ak zákazník vadu spôsobil.
 9. Zákazník je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu akejkoľvek vady, ktorá sa vyskytne na Spotrebiteľskom tovare v priebehu dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia Tovaru (s výnimkou prípadov uvedených v bode 3.8 nižšie). To neplatí: v prípade tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho bežným používaním alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
 10. Ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, zákazník má právo: na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci, na odstránenie vady opravou veci, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od zmluvy.
 11. Zákazník je povinný informovať predávajúceho o tom, aké právo si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zákazník nemôže zmeniť vykonanú voľbu bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak zákazník požiadal o opravu vady, ktorá sa ukáže ako neodstrániteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak predávajúci oznámi zákazníkovi, že vady neodstráni, môže zákazník namiesto odstránenia vád požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Ak zákazník neuplatní svoje právo včas, má práva podľa čl. 3.12 až 3.14.
 12. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, zákazník má právo na odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 13. Pokiaľ si zákazník neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo mu chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Ostatné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru; táto voľba nesmie zákazníkovi spôsobiť neprimerané náklady.
 14. Ak predávajúci neodstráni vadu tovaru včas alebo odmietne vadu odstrániť, zákazník môže požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od zmluvy. Zákazník nemôže zmeniť svoj výber bez súhlasu predávajúceho.

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa.
 2. Reklamácie sa vybavujú v súlade s týmto reklamačným poriadkom, Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.
 3. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 1. 3. 2021.