Kto sme a ako nás môžete kontaktovať?

Sme:

Jipos e-market sro

Svetecká 314

41754 Kostomlaty pod Milešovkou

IČO: 09828184, DIČ: CZ09828184

Zapísaný v obchodnom registri Magistrátu mesta Teplice, č.j.: MgMT/079176/Da, Sp. Značka: SZ MgMT/079141/2013

Kontaktný telefón: 605 259 666

E-mail: info@jipos.cz , URL: www.jipos.cz

 

Na čo potrebujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje potrebujeme na uzavretie a realizáciu kúpnych zmlúv, ktoré spolu uzatvárame, keď nakupujete tovar v našom obchode, teda najmä na správne doručenie tovaru, vystavovanie a zaúčtovanie dokladov súvisiacich s nákupom a prijímanie a zaúčtovanie platieb za tovar, rovnako tak na vybavovanie prípadných reklamácií, či iných Vašich sťažností a pripomienok.

Váš e-mail tiež môžeme použiť na zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa nás alebo nášho tovaru. Pokiaľ proti tomu podáte námietku, obchodné oznámenie Vám zasielať nebudeme.

 

Na základe akého oprávnenia Vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje spracovávame na základe nebytnosti na plnenie zmlúv, ktoré s nami pri nákupe uzatvárate. Váš e-mail na rozosielanie obchodných oznámení spracovávame na základe nevyhnutnosti na účely nášho oprávneného záujmu informovať Vás o nás a našom tovare, aby ste po dobrých skúsenostiach z nákupu mohli ľahšie tieto skúsenosti zopakovať. Pokiaľ proti rozosielanie obchodných oznámení podáte námietku, zasielať Vám ich prestaneme.

 

Aké údaje spracovávame?

Spracovávame Vaše meno, priezvisko, Vašu adresu, tj, ulicu a popisné číslo, mesto a PSČ, kontaktné telefónne číslo a e-mail, a ďalej informácie o Vašich objednávkach a nákupoch (dáta udalostí týkajúcich sa nákupu a tieto udalosti, tovar, množstvo, cena). Ak ste zástupcom právnickej osoby, potom spracovávame aj túto informáciu a údaje Vašej právnickej osoby.

 

Komu Vaše osobné údaje odovzdávame?

Vaše údaje zásadne neodovzdávame ďalším osobám. Iba Vašu e-mailovú adresu môžeme odovzdať spoločnosti zaisťujúce rozosielanie našich obchodných oznámení, a to iba na tento účel. Rozosielajúca spoločnosť nesmie Vašu e-mailovú adresu použiť inak.

 

Odovzdáme Vaše osobné údaje do krajín mimo EÚ?

Nikdy. Vaše osobné údaje skutočne neodovzdávame nikomu ďalšiemu (výnimkou e-mailovej adresy – viď predchádzajúci bod, ktorú však taktiež neodovzdávame do krajín mimo EÚ).

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu vybavovania nákupu až po doručení tovaru, a potom ešte 10 rokov podľa zákona o DPH. Pokiaľ sa u nás zaregistrujete bez toho, aby ste nakúpili, Vaše údaje budeme uchovávať, pokiaľ registráciu nezrušíte.

 

Aké máte voči nám práva týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov?

Máte právo

 1. a) nás požiadať o informácie o spracovávaní Vašich osobných údajov, právo na potvrdenie či a ktoré Vaše osobné údaje spracovávame, máte právo na prístup k nami spracovávaným Vašim osobným údajom, a máte právo, aby sme Vám poskytli kópiu nami spracovávaných Vašich osobných údajov,
 2. b) na opravu alebo doplnenie Vašich údajov, pokiaľ zistíte, že Vaše osobné údaje spracovávame nepresne,
 3. c) na výmaz Vašich osobných údajov pokiaľ nastane niektorá zo situácií podľa čl. 17 nariadenia o ochrane osobných údajov,
 4. d) na obmedzenie spracovania , v prípadoch podľa čl. 18 nariadenia o ochrane osobných údajov,
 5. e) vzniesť námietku proti spracovaniu,
 6. f) na prenosnosť údajov,
 7. h) námietku proti zasielaniu obchodného oznámenia, v tom prípade Vám obchodné oznámenie zasielať nebudeme,
 8. i) podať sťažnosť na dozorný úrad, ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov je porušené nariadenie o ochrane osobných údajov.

Vaše práva môžete uplatniť napr. zaslaním e-mailu adresu: info@jipos.cz , kde uvediete, čo žiadate a prečo.

Ďalšie podrobnosti k niektorým Vašim právam uvádzame nižšie.

 

Je spracovanie Vašich osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorú je nutné uviesť do zmluvy?

Poskytnúť Vaše osobné údaje nie je ani zákonná ani zmluvná povinnosť, iba sú potrebné na uzavretie a realizáciu zmluvy o nákupe v e-shope.

 

Máte povinnosť Vaše osobné údaje poskytnúť?

Vaše osobné údaje nemáte povinnosť poskytnúť, ale v tom prípade nebude technicky možné nakupovať v našom e-shope.

 

Čo sa stane, ak požadované osobné údaje neposkytnete?

Nebude možné vykonať nákup na e-shope.

 

Dochádza na základe Vašich osobných údajov k profilovaniu alebo inému automatizovanému rozhodovaniu?

Nedochádza.

 

O ktoré informácie o spracovaní Vašich osobných údajov môžete požiadať?

 1. a) účely spracovania;
 2. b) kategórie dotknutých osobných údajov;
 3. c) príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovi v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách;
 4. d) plánovaný čas, počas ktorého sa osobné údaje uložia, alebo ak ho nemožno určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;
 5. e) existencia práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu;
 6. f) právo podať sťažnosť na dozornom úrade;

 

Kedy máte právo na výmaz vašich osobných údajov?

Vaše osobné údaje na Vašu žiadosť vymažeme bez zbytočného odkladu, pokiaľ:

 1. a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 2. c) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie;
 3. d) osobné údaje boli spracované protiprávne;
 4. e) osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje;

 

Vaše osobné údaje však nevymažeme , pokiaľ je spracovanie nevyhnutné:

 1. a) na výkon práva na slobodu prejavu a informácie;
 2. b) na splnenie právnej povinnosti, ktorá vyžaduje spracovanie podľa práva Únie alebo členského štátu, ktoré sa na nás vzťahuje, alebo na splnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým sme poverení;
 3. c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
 4. d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že by to znemožnilo alebo vážne ohrozilo splnenie cieľov uvedeného spracovania;
 5. e) na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

 

V ktorých prípadoch obmedzíme spracovanie osobných údajov?

Na Vašu žiadosť obmedzíme spracovanie Vašich osobných údajov v prípadoch:

 1. a) ak popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;
 2. b) spracovanie je protiprávne a odmietate výmaz osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia;
 3. c) osobné údaje už nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
 4. d) vznesiete námietku proti spracovaniu, pokiaľ nebude overené, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 

Ako konkrétne obmedzíme spracovanie osobných údajov pri uplatnení Vášho práva na obmedzenie spracovania?

Pokiaľ uplatníte Vaše právo na obmedzenie spracovania osobných údajov, budeme Vaše osobné údaje po dobu obmedzenia:

 1. a) uchovávať uložené,
 2. b) spracovávať iba z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov,
 3. c) spracovávať z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 4. d) spracúvať z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo niektorého členského štátu,
 5. e) inak spracovávať iba s Vaším súhlasom.